78795-16-1 | Methyl 2-amino-4-chloro-5-nitrobenzoate

Methyl 2-amino-4-chloro-5-nitrobenzoate

CAS No. : 78795-16-1

화학 물질명 : Methyl 2-amino-4-chloro-5-nitrobenzoate

공식 : C8H7ClN2O4

분자량 : 230.61

청정 : NLT 98%

Cat.No. : BF12059 Category :Others

문의