45882-63-1 | 3-Chloro-5,6,7,8-tetrahydropyrido[4,3-c]pyridazine

3-Chloro-5,6,7,8-tetrahydropyrido[4,3-c]pyridazine

CAS No. : 45882-63-1

화학 물질명 : 3-Chloro-5,6,7,8-tetrahydropyrido[4,3-c]pyridazine

공식 : C7H8ClN3

분자량 : 169.612

MDL No. : MFCD11518947

청정 : NLT 98%

Cat.No. : BF11976 Category :Others

문의