456-56-4 | Phenyl trifluoromethyl sulphide

Phenyl trifluoromethyl sulphide

CAS No. : 456-56-4

화학 물질명 : Phenyl trifluoromethyl sulphide

공식 : C7H5F3S

분자량 : 178.175

MDL No. : MFCD00040839

청정 : NLT 98%

동의어 : PHENYL TRIFLUOROMETHYL SULPHIDE

Cat.No. : OF19857 Category :Fluorine fine chemicals

문의