455941-82-9 | Methyl 3-bromo-4-(trifluoromethyl)benzoate

Methyl 3-bromo-4-(trifluoromethyl)benzoate

CAS No. : 455941-82-9

화학 물질명 : Methyl 3-bromo-4-(trifluoromethyl)benzoate

공식 : C9H6BrF3O2

분자량 : 283.04

청정 : NLT 98%

Cat.No. : BF12016 Category :Fluoro-aromatic

문의