403-28-1 | alpha-(Aminomethyl)-4-fluorobenzyl alcohol hydrochloride

alpha-(Aminomethyl)-4-fluorobenzyl alcohol hydrochloride

CAS No. : 403-28-1

화학 물질명 : alpha-(Aminomethyl)-4-fluorobenzyl alcohol hydrochloride

공식 : C8H11ClFNO

분자량 : 191.63

MDL No. : MFCD01664398

청정 : NLT 98%

동의어 : ALPHA-(AMINOMETHYL)-4-FLUOROBENZYL ALCOHOL HYDROCHLORIDE

Cat.No. : OF20581 Category :Fluorine fine chemicals

문의