1374249-78-1 | Methyl 2-(chlorosulfonyl)-5-fluorobenzoate

Methyl 2-(chlorosulfonyl)-5-fluorobenzoate

CAS No. : 1374249-78-1

화학 물질명 : Methyl 2-(chlorosulfonyl)-5-fluorobenzoate

공식 : C8H6ClFO4S

분자량 : 252.65

청정 : NLT 98%

Cat.No. : BF12040 Category :Others

문의