928758-19-4 | 4-Bromo-1-chloro-2-(chloromethyl)benzene

4-Bromo-1-chloro-2-(chloromethyl)benzene

CAS No. : 928758-19-4

化学名 : 4-Bromo-1-chloro-2-(chloromethyl)benzene

分子式 : C7H5BrCl2

分子量 : 239.92

純度 : NLT 98%

Cat.No. : BF12031 Category :Fluoro-aromatic

問い合わせ