898289-62-8 | Methyl 2-[1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]benzoate

Methyl 2-[1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]benzoate

CAS No. : 898289-62-8

化学名 : Methyl 2-[1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]benzoate

分子式 : C13H11F3N2O2

分子量 : 284.2338

MDL No. : MFCD09879929

純度 : NLT 98%

同義語 : METHYL 2-[1-METHYL-3-(TRIFLUOROMETHYL)-1H-PYRAZOL-5-YL]BENZOATE

Cat.No. : OF16028 Category :Fluorine pharmaceutical intermediate

問い合わせ