2356-16-3 | Diethyl [(ethoxycarbonyl)fluoromethyl]phosphonate

Diethyl [(ethoxycarbonyl)fluoromethyl]phosphonate

CAS No. : 2356-16-3

化学名 : Diethyl [(ethoxycarbonyl)fluoromethyl]phosphonate

分子式 : C8H16FO5P

分子量 : 242.1818

MDL No. : MFCD00134400

純度 : NLT 98%

同義語 : DIETHYL [(ETHOXYCARBONYL)FLUOROMETHYL]PHOSPHONATE

Cat.No. : OF16862 Category :Fluorine pharmaceutical intermediate

問い合わせ