612-75-9 | 3,3'-Dimethylbiphenyl

3,3'-Dimethylbiphenyl

CAS No. : 612-75-9

Chemischer Name : 3,3'-Dimethylbiphenyl

Mol Formel : C14H14

Mol Weight : 182.26

Reinheit : 98% Min.

Kat.Nr. : BF12109 Category :Others

Anfrage